בית כנסת דרכי נועם

טעימות לשבת – פרשת חוקת

זמני השבת:
הדלקת נרות:   19:29
צאת  השבת: 20:34

זמני התפילות:
יום שישי:
מנחה וערבית: 18.45
יום שבת:
שחרית: 07.45
מנחה: 18.45

בפרשה אירועים רבים:
הציווי לקחת פרה אדומה, שאת האפר של השריפה שלה יוסיפו להכנת מים לטיהור טמאי מת.
פטירת מרים הנביאה.
בסיפור 'מי מריבה' מתלוננים ישראל שאין להם מים. משה ואהרון מכים את הסלע, ויוצאים מים. אך משה ואהרון נענשים – הם לא ייכנסו לארץ.ישראל במסעם מגיעים לארץ אדום, אך מלך אדום אוסר עליהם לעבור בארצו.
אחר כך, מתואר מותו של אהרון בהור ההר לעיני כל העדה. ישראל שוב מתלוננים, וה' שולח בהם נחשים. אחרי שהם מבקשים ממשה להתפלל בעדם, עושה משה נחש מנחושת וכל הרואה אותו, נרפא.
גם סיחון לא נותן לבני ישראל לעבור בגבולו, ואף יוצא למלחמה נגדם. ישראל יורשים את ארצו, וכך גם עמו של עוג מלך הבשן.

ועידת האומות המאוחדות לשינוי אקלים (2015)

ועידת האומות המאוחדות לשינוי אקלים 2015 (באנגלית: 2015 United Nations Climate Change Conference) היא ועידה שנערכה בלה בורז'ה שבפריז מ-30 בנובמבר ועד 11 בדצמבר 2015, אשר הצליחה לגבש הסכם אקלים עולמי תקדימי לצמצום פליטת גזי חממה. כ-40,000 נציגים מרחבי העולם, בהם ראשי מדינות וגורמים מקצועיים, התכנסו בפריז במפגש ה-21 לאמנת שינוי האקלים, במטרה לגבש במשותף הסכם אקלים עולמי לצמצום פליטות גזי חממה, על ידי חיוב המדינות השותפות לנקוט בצעדים להפחתת פליטת גזי החממה, תוך קביעת יעדים ובאופן המחייב את המדינות להגיש תוכנית מקומית להפחתת הפליטות. הוועידה עוסקת גם בקידום טכנולוגיה של אנרגיה מתחדשת. הייתה זו הפעם הראשונה בה הושגה הסכמה אוניברסלית מצד 195 מדינות שאישרו את הסכם פריז בתום הוועידה, הקובע יעד לעצירת התחממות כדור הארץ לפחות מ-2 מעלות צלזיוס עד שנת 2050

אחריות הדדית – גם לדורות העתיד
חלק מהאפר שהוכן משרפת הפרה האדומה (אפר שנועד לשימוש בתהליך טיהור טמאים), הוצנע למשמרת לדורות הבאים. בכך מסומלת האחריות ההדדית שיש בעם ישראל לא רק בין בני אותו דור, אלא גם כלפי הדורות הבאים. הטומאה מסמלת שפלות רוחנית. בני ישראל מחויבים לדאוג לכל אלה שהידרדרו והגיעו לשפל רוחני, אפילו אלה ששייכים ל'דור אחר' לגמרי. חובה להמציא לכולם כלים מתאימים, עמם יוכלו 'להיטהר' ולהתעלות משיפלותם. הצנעת האפר הייתה חלק ממצוות הפרה האדומה, ובלעדיה אין המצווה שלמה. עובדה שמבטאת כי הדאגה לטהרת הזולת הינה חלק מההיטהרות העצמית. ובמילים אחרות: אין אפשרות להגיע לטהרה מושלמת, אם לא מוודאים כי גם הזולת, אפילו זה ששייך ל'דור אחר' בכלל, מסוגל להיטהר. דורנו הוא דור 'עקבתא דמשיחא' – הדור האחרון לגלות, שבו כבר שומעים כביכול את עקבות המשיח. חז"ל מתארים שפל מוסרי ורוחני איום בדור עקבות-המשיח, ואכן אנו עדים לשחיתויות חסרות תקדים וריבוי משברים בשלל תחומים. זו תמונה שרחוקה מלהרנין, ועשויה להקשות על האמונה כי דווקא בדור כזה תופיע הגאולה השלמה. אולם כאשר נזכרים ב'אפר הפרה' הנתון למשמרת – במעשים הטובים של בני כל הדורות, שנשמרים ונצברים לזכויות העם, מתוך ערבות הדדית – מבינים כי מספיקה תוספת קלה מצדנו של מעשים טובים, כדי להשלים את התהליך ולהגיע לגאולה. שיתוף הפעולה בין הדורות בדרך אל הגאולה מסומל גם בכך, שהכנת אפר הפרה האדומה על-ידי המלך המשיח תהיה מורכבת גם מאפר הפרה שהכין משה רבינו.