בית כנסת דרכי נועם

טעימות לשבת – פרשת דברים

זמני השבת:
הדלקת נרות:   19:18
צאת  השבת:   20:20

זמני התפילות:
יום שישי:
מנחה וערבית: 18.45
יום שבת:
שחרית: 07.45
שיעור: 18:30
מנחה: 19:00

האר"י
ביום שישי הזה חל תאריך פטירתן של רבי יצחק לוריא בן שלמה (1534, ה'רצ"ד – 25 ביולי 1572, ה' באב ה'של"ב) מכונה האר"י הקדוש – גדול מקובלי צפת במאה ה-16 והוגה שיטה חדשה בקבלה הנקראת על שמו  " קבלת האר"י ". תלמידיו נקראו אחריו "גורי האר"י "

הפרשה בקצרה
מסופר על רב מסוים שביקש ליטוע בלב אחד מתלמידיו הנהגה טובה שעד אותה העת אותו התלמיד לא נהג בה. אמנם לשם כך הוא לא פנה אל תלמידו ישירות, אלא קרא לחברו הטוב של אותו התלמיד וביקש ממנו לדבר על לב חבירו על מנת שהוא יתחיל לנהוג באותה מידה טובה. אך הרב הזהיר את החבר של אותו התלמיד לבל יזכיר שהוא נשלח מאת הרב על מנת לשכנע את התלמיד אלא על החבר לנסות לשכנע את התלמיד להתחיל בהנהגה הטובה מבלי שהוא ידע שהרב רוצה זאת ממנו.

ניגש החבר אל התלמיד והתחיל לדבר על ליבו שיתחיל לנהוג באותה הנהגה הטובה וניסה לשכנע בכל כוחו את חבירו. ענה לו חבירו שאמת הדבר שזו הנהגה טובה עד למאוד, אך קשה עליו הביצוע שלה. ובאמת, אם רבו היה מבקש זאת ממנו – הוא היה מקיים זאת בשמחה רבה. אך כך סתם – אין הוא מסוגל.

מדוע הרב לא רצה לומר לתלמידו ישירות שעליו לשפר את הנהגתו?

על ספר דברים אומרת הגמרא, כי משה רבינו אמרו "מפי עצמו". כלומר: בשונה מהספרים הקודמים (בראשית, שמות, ויקרא, במדבר) בהם שימש משה רבינו שליח בלבד להעברת דברי השכינה כמות שהם, הרי שבספר זה הוא עיכל קודם-כול בשכלו את דברי השם, ורק לאחר מכן העבירם לבני-ישראל בצורה מעובדת. בהיותם במדבר היו בני-ישראל מנותקים מהוויות העולם, ולכן היו מרוממים ומסוגלים לקבל את דברי הבורא כפי שהם. אך לקראת הכניסה לארץ, שם יהיה עליהם לעסוק בצרכיהם הגשמיים – נוצרה אצלם ירידה רוחנית ונמנע מהם לקבל את דברי השכינה ללא עיבוד והתאמה. משום כך, ספר דברים שנאמר ערב הכניסה לארץ, נמסר להם בצורה מעובדת.

בהתבוננות שטחית נראה כי ערכם הרוחני של החיים בארץ נמוך מזה של החיים במדבר. אולם כאשר מתבוננים בכך שכל המטרה שקיבלנו תורה היא כדי שבקיומה נקדש את העולם, ומטרה זו מתמלאת דווקא באורח החיים שבארץ – הרי שבעצם, לחיים האלה מעלה גבוהה יותר.

וכך גם בתורה: על פניו נראה כי ספר דברים פחות בערכו הרוחני מהספרים שלפניו. שלא לדבר על דברי התורה שלימדו חכמי ישראל במרוצת הדורות, שבוודאי פחותים בקדושתם מהתורה שבכתב. אולם האמת היא שבתורה גנוז אור אלוקי נשגב שהתגלותו תהיה בגאולה השלמה, והיא מותנית בכך שבני-ישראל יצליחו בשכלם הם לעבוד על פי הכללים שנמסרו בסיני ולגלות בתורה חידושים שלא נאמרו במפורש. כך שבעצם, ככל שהתורה מחוברת יותר לשכל האנושי – יש בכך מעלה גבוהה יותר.

רמז לכך נמצא בסיום ספר דברים.
מסופר שם כי הקדוש-ברוך-הוא הראה למשה את כל הארץ "עד הים האחרון", ודורשים חז"ל כי "הים האחרון" רומז ל"יום האחרון… – עד שיחיו המתים". ללמדנו כי דווקא בזכות ספר זה ובזכות כל דברי התורה שמעוכלים בשכל האנושי – נגיע תכף ומיד ל"יום האחרון".

כך גם בסיפורינו. באמת הרב היה יכול פשוט לבקש מהתלמיד שישפר את דרכיו. אך הוא רצה שזה לא יבוא בהנחתה מלמעלה אלא שהתלמיד יעכל זאת בשכלו הוא ודווקא כך יגיע אל השלמות שלו. כך גם ספר דברים וכל התורה שבעל פה הם סוג של התאמצות שלנו שמביאים אותנו אל התכלית.

 


ביום שני בערב נערוך תפילה מיוחדת לרגל תשעה באב בבית הכנסת בשעה 20.00