בלוג חברים

מכרזים

מכרז לתפקיד מזכ"ל נען

יעוד:

 • אחריות להתנהלות הכוללת של נען וניהול סדר היום הציבורי בהתאם.
 • התווית אסטרטגיה ומדיניות לקיבוץ ופיתוחו הקהילתי והכלכלי.

תיאור התפקיד ותחומי אחריות:

 • אחריות לקיומה של אסטרטגיה כוללת של הקיבוץ.
 • אחריות על, לקידום ויישום תכנית אסטרטגיה עסקית, בשיתוף פעולה עם יו"ר הדירקטוריון הכלכלי.
 • כינוס האסיפה הכללית, פרסום סדר היום וחומר רקע לחברים.
 • פיקוח ובקרה על יישום החלטות האסיפה וההנהלות, בהתאם להחלטות נען והתקנונים, לרבות רשם האגודות.
 • כינוס וניהול ישיבות צוות הניהול. תיאום ואחריות על תפקוד בעלי התפקידים המרכזיים וצוות הניהול.
 • תאום, סנכרון ותיכלול עבודת ההנהלות וגופי הניהול.
 • הובלת תהליך בחינה ועדכון של המבנה הארגוני ותהליכי קבלת ההחלטות בנען, תכנון ויישום ההתאמות הנדרשות.
 • השתתפות בתהליכי איתור ומינוי למנהלי המגזרים, קהילה ועסקים, בהתאם להחלטות.
 • תקשורת פנים ארגונית, יצירת דיאלוג ושיתוף הציבור.
 • קשר עם גורמי חוץ רלוונטיים, ייצוג הקיבוץ, מיצוי זכויות ויצירת שיתופי פעולה בין נען לגורמים השונים.
 • חברות בהנהלת קהילה, דירקטוריון הכלכלי, וגופים נוספים בהתאם להחלטות.

כישורים ודרישות התפקיד:

 • ניסיון בתפקיד ניהולי בכיר – חובה.
 • ניסיון בתפקיד יו"ר או מזכ"ל בקיבוץ מתחדש – יתרון.
 • יכולת מנהיגות והובלה.
 • יכולת ראייה אסטרטגית ומערכתית.
 • תקשורת בינאישית טובה ויחסי אנוש מעולים.
 • ידע והבנה בתחום חברה, כלכלה וניהול תקציב.
 • אסרטיביות ויכולת קבלת החלטות.
 • הכרות עם נושאי הליבה הרלוונטיים בקיבוץ מתחדש כגון: שיוך דירות ונכסים, קרקעות, רמ"י ועוד.

היקף משרה: כ- 80%

אורך כהונה: 4 שנים

הגשת מועמדות ובחירה:

יש להגיש קורות חיים בכתב עד 20/4/2017  במייל michraz@naan.org.il או בתיבת המכרזים במש"א.

פורסם ביום 3.2017, מרכזת המכרז: דורית שגב שכטר, מנהלת צוות מינוי ומכרזים 052-2317980.

מכרז לתפקיד יו"ר הדירקטוריון הכלכלי בנען

 1. יעוד:

ייעוד הדירקטוריון: ניהול עסקי נען והשקעותיה הפיננסיות, פיתוח עסקי חדש ומקסום הפעילויות העסקיות הקיימות.

 1. משימות בתפקיד יו"ר הדירקטוריון הכלכלי:
  • אחריות-על לניהול עסקי נען הקיימים ולפיתוח פעילות עסקית נוספת.
  • הובלת תהליכים בקיבוץ, לרבות העברתם באספת החברים.
  • להוביל הכנת תכנית אסטרטגית עסקית לפחות אחת ל- 5 שנים ולהביאה לאישור האסיפה.
  • להתוות ולהוביל את המדיניות העסקית של נען בהתאם לקווים המנחים שאושרו ע"י האספה בתכנית האסטרטגית.
  • לכוון את מנהל/ת העסקים בפעילות ליישום האסטרטגיה העסקית ולבקר את היישום.
  • לדווח לאסיפה על ביצועים עסקיים, תכניות עסקיות שנתיות, אירועים כלכליים חריגים.
  • להביא לדיון ואישור באספה החלטות על פתיחת/סגירת פעילות, תאגידים וענפים עסקיים והחלטות לביצוע עסקאות שלא נכללו בתכנית האסטרטגית שאושרה.
  • אחריות לאישור תקציב המשק והעסקים של נען במסגרת הדירקטוריון.
  • פעיל במיקוד עסקי לרבות השתתפות פעילה במו"מ, אחריות לקידום עסקאות, בחינת חלופות, וכד'
  • מיסוד עבודת הדירקטוריון הכלכלי ועיצוב ממשקי העבודה מול מוסדות הקיבוץ.
  • לנהל את ישיבות הדירקטוריון ולהגדיר סדר יום.
  • להשתתף בבחירת חברי הדירקטוריון הכלכלי במסגרת צוות המכרז.
  • להשתתף בבחירת מנהל/ת העסקים עם סיום קדנציה של המנהל/ת המכהן/נת.
 2. דרישות התפקיד:
  • ניסיון עסקי בסביבה קיבוצית.
  • ניסיון ניהולי.
  • ניסיון בפיתוח עסקי במגוון תחומים (נדל"ן, חקלאות, נוספים)
  • השכלה בתחומי כלכלה/ מינהל עסקים/ פיננסים/ ניהול.
  • היקף משרה יום בשבוע, שעות עבודה גמישות לרבות ערבים.
  • יו"ר הדירקטוריון לא יישא בתפקיד נוסף בנען בעת כהונתו.
 1. אורך קדנציה: 4 שנים.
 1. הגשת מועמדות: יש להגיש קורות חיים בכתב עד 4.2017  לתיבת המכרזים במשרד מש"א או במייל michraz@naan.org.il. תאריך פרסום המכרז: 30.3.2017
 1. מרכזת המכרז: דורית שגב שכטר. לפרטים ניתן לפנות לדורית שכטר- 052-2317980 או לעירית שיפריס- 052-8301420.

מכרז לדירקטורים נציגי ציבור בדירקטוריון הכלכלי של נען

 רקע:
בהמשך להחלטת נען בקלפי בנוב' 16 להקים דירקטוריון כלכלי, להלן מכרז לתפקיד חברי דירקטוריון נציגי ציבור.
ייעוד הדירקטוריון: הדירקטוריון הוא הסמכות לניהול עסקי נען והשקעותיה הפיננסיות בתחומי העסקים. הדירקטוריון יפעל לפיתוח מקורות הכנסה נוספים לנען ולמיקסום הרווח מהפעילות העסקית הקיימת.

הרכב הדירקטוריון:

 • יו"ר– חיצוני או פנימי
 • בעלי תפקיד– מזכ"ל, מנהל/ת עסקים
 • גזבר/ית ומנהל/ת כספים- ללא זכות הצבעה
 • נציגי ציבור חברי נען
 • דירקטורים חיצוניים– בין אחד לשלושה
 • הדירקטוריון יכלול מקסימום 11 חברים בעלי זכות הצבעה ויהיה בו רוב לחברי נען
 • הדירקטוריון הכלכלי כפוף לאסיפת נען

תחומי העיסוק של הדירקטוריון הכלכלי: 

 • גיבוש אסטרטגיה עסקית למגזר העסקים בנען והגשתה לאישור האסיפה.
 • גיבוש המלצה לרווח הראוי להעברה לקהילה והבאתה לאישור האסיפה.
 • גיבוש ואישור תקציב שנתי של מגזר העסקים, תכניות עבודה שנתיות של הענפים והפעילויות במגזר העסקים, לרבות תקציבי השקעות. דיווח לאסיפה.
 • דיווח לאסיפה לפחות פעמיים בשנה על ביצועי המגזר העסקי.
 • מעקב ובקרה על פעילות הענפים והחברות העסקיות שפועלים במסגרת מגזר העסקים.
 • אישור העברת סכומים לכיסוי גרעון בקהילה.
 • טיפול שוטף וקבלת החלטות בנושאים כלכליים ועסקיים בשגרת היום יום ובכלל זה מעקב ובקרה על ביצוע ההחלטות שהתקבלו.
 • פורום להצגת דוחות ביקורת בענפים ובתחומים הרלבנטיים. אחריות על יישום המלצות הביקורת שאושרו.
 • פורום להחלטות על נושאים עסקיים וכלכליים עבור מנהל/ת העסקים.
 • מעקב ובקרה על פעילות מנהל/ת העסקים
 • קבלת החלטות בדבר נציגי נען בתאגידים בהם נדרשת נציגות וכן קבלת דיווח שוטף מנציגים אלה.
 • בקרה על ביצוע החלטות האגודה בתחום הכלכלי עסקי.
 1. תפקידי הדירקטור:
 • אחריות נושא משרה.
 • שותף באחריות הדירקטוריון להחלטות הנוגעות לפעילות במגזר העסקי בנען.
 • שותפות להובלת תהליכים עסקיים בקיבוץ, לרבות העברתם באספת החברים.
 • שותפות בהכנת תכנית עסקית אסטרטגית והבאתה לאישור האסיפה.
 • שותפות בבקרה על יישום האסטרטגיה העסקית והחלטות הדירקטוריון.
 • מחויבות להחלטות הדירקטוריון.
 • השתתפות פעילה בישיבות הדירקטוריון הכלכלי ובצוותי משנה, בתדירות של כאחת לחודש ובאספות הקיבוץ העוסקות בנושאים עסקיים וכלכליים.
 1. כישורים נדרשים: 
 • השכלה ו/או ניסיון בתחום הכלכלי/עסקי/פיננסי.
 • יכולת ניתוח עסקי, ראייה אסטרטגית ומערכתית.
 • יכולת תרומה ומחויבות לאורך זמן.
 • יכולת הבנה וניתוח של דוחות כספיים.
 • חבר/ת קיבוץ נען. 
 1. אורך כהונה- 4 שנים.
 1. הגשת מועמדות ובחירה:

יש להגיש קורות חיים בכתב עד 20.4.17  לתיבת המכרזים במשרד מש"א או במייל michraz@naan.org.il.

מרכזת צוות המכרז: דורית (שגב) שכטר. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדורית שכטר- 052-2317980 או לעירית- 052-8301420.