מכתב אהרל'ה לחברים – מאי 2016

קיבוץ נען אייר תשע"ו, מאי 2016 'בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ בואו נשיר את השיר הצהוב של החול יחפנים מתהלכים לאורכה ולרוחבה של הארץ ועושים איתה אהבה, אנשים פורקי עול'  יהושע סובול שלום לחברות ולחברים, על סדר היום עבר הפסח ועוברים ימי הזיכרון ונכנסים לישורת של עבודה עד להכנת תכנית המשק לשנת 2017 המחכה כבר מעבר לפינה. לפנינו אישור …

מכתב אהרל'ה לחברים – מרץ 2016

קיבוץ נען אדר ב' תשע"ו, מרץ 2016 חָצה ֲעֵלי גִ'יפּ ֶאת ָהִעיר ַהְּכבוָּשה, נַַער ַעז ְּוָחמוּש... נֵַער-ְּכִפיר. וּ ָב ְּרחוֹב ַה ֻּמ ְּד ָ בר ִאיש זֵָקן ְּוִאָשה נְִּלֲחצוּ ִמָפּנָיו ֶאל ַהִקיר. ְּוַהנַַער ִחיֵך ְּבִשנַיִם-ָחָלב: "ֲאנֶַסה ַהִמְּקָלע"... ְּונִָסה. ַרק ֵה ִליט ַהזָ ֵקן ֶאת ָפּנָיו ְּביָ ָדיו... ְּוָדמוֹ ֶאת ַהכֶֹּתל ִכָסה. נתן אלתרמן, על זאת עיתון דבר, "הטור השביעי"  1948 בנובמבר …

מכתב אהרל'ה לחברים – פברואר 2016

  קיבוץ נען אדר א' תשע"ו, פברואר 2016 מהו מעשה? ומהי אי-עשייה? אף החכמים נבוכים בבואם לפסוק זאת. שכן יש לתת את הדעת למעשה ולעשייה האסורה. ואף על אי-העשייה יש לתת את הדעת. מהותו של המעשה עמוקה מני תהום. בהגוואד-גיטה שלום לחברות ולחברים, על סדר היום תכנית המשק לשנת 2016 בדיון הציבורי לאישור בקלפי, בשכונת הכדורגל הונחו כבר היסודות, ברוב הבתים כבר …

מכתב אהרל'ה לחברים – דצמבר 2015

  קיבוץ נען טבת תשע"ו, דצמבר 2015 'הניטרליות של מּודָעּות פתוחה שומרת על עֵרנּות האדם לכך שיש עוד לאן ללכת, שמתרחש יותר ממה שהאדם מדמיין, שמשהו קורה מעבר לזהויות שבנינו לעצמנו' שלום לחברות ולחברים, על סדר היום בשנה שאחד היעדים העיקריים שלה היה: קבלת היתרי בנייה לשכונת הכדורגל ותחילת בנייה אין כמו לשמוע את קול הקודחים יסודות לשכונת הכדורגל ולהכין …

מכתב אהרל'ה לחברים – אוקטובר 2015

  קיבוץ נען מר חשון תשע"ה, אוקטובר 2015 ג ְּעּגּו ַע / איריס אליה כהן ְּ ת ֵאנָה ַא ַחת / ֶׁשנִ ְׁש ְכ ָחה ַעל ָה ֵעץ/ ְבסֹוף ַה ַקיִץ/ ַמזְ ִכיָרה ִ לי/שיָכֹל ָהיָה ִל ְהיֹות פה/ ַגן ֵעֶדן שלום לחברות ולחברים, על סדר היום עברו החגים – חגי תשרי וחג נען ומהתרוממות הרוח שמביאים איתם החגים נפלה …