צוות מינוי ומכרזים

מכרז לתפקיד יו"ר מינהלת דיור

עדכון 27/5/2016

מכרז מינהלת דיור – צוות המכרז בראשותו של חיים ירקוני, פועל ללא לאות ובאינטנסיביות לאיתור מועמדים מקרב החברים העונים לכישורים הנדרשים מיו"ר מינהלת הדיור, בהתאם לתקנון פרק 7 המחייב מיצוי ההליך בקרב חברי נען. הצוות קיים מספר ישיבות ואותרו שמות חברים שלא הגישו מועמדותם למכרז, שאליהם פנו חברי הצוות. כל אחד מהחברים אליהם פנה הצוות ביקש זמן לבחון את התפקיד ולהשיב החלטתו לצוות המכרז לאחר בחינה זו. הליך זה לוקח זמן שכן הוא תלוי גם בתשובות החברים אליהם נעשתה פנייה .אנו ערים ללחצי הדיור מצד החברים ועושים כל שלאל ידינו כדי לקדם את התהליך באופן ראוי ומבקשים את סבלנות החברים .

בהזדמנות זו אנחנו קוראים לחברים שרואים עצמם מתאימים לתפקיד יו"ר מינהלת הדיור, כמו גם לתפקיד נציגי הציבור במינהלת הדיור – להגיש מועמדותם לצוות המכרז, ובכך לקצר את התהליך .

(בהתאם להחלטת קלפי מיום 7.12.2015)

הגדרת התפקיד:
מנהל ומרכז את מינהלת הדיור, אחראי לפעילותה ולהשגת היעדים שנקבעו בדרישות התפקיד דרישות התפקיד:

1. אחראי להכנת תוכנית כוללת, אחידה ומקיפה לטווח ארוך לכל סוגיות הדיור והנדל"ן בנען בתחום הדיור, ובכלל זה מינהלת שיוך, מגרשים משותפים, דירות מעבר, דירות זמניות וכו', תוך יצירת אינטגרציה ומדיניות אחידה של החלטות הגופים המשיקים הקיימים.
2. אחראי להביא להאחדת התקנונים השונים והתאמת הרלבנטיות שלהם לכדי תקנון אחיד המתאים לאורחות החיים היום בנען לצד התאמתו לאורחות החיים לשנים הקרובות.
3. כתובת לפניות הציבור בסוגיות דיור
4. אחראי לקשרי עבודה רלבנטיים עם גורמים מקצועיים בתוך הקיבוץ ומחוצה לו (רמ"י, וועדה מקומית לתכנון ובנייה במועצה האזורית גזר וכו', לצד צוות התכנון, מתאם דירות, אחראי נדל"ן וכו')
5. ריכוז מידע על קרקעות נען המיועדות לדיור (או המשנות ייעודן מחקלאות לדיור), ומעקב אחר הסטטוס של הטיפול בהן בגופים החיצוניים השונים.
6. אחראי על הטיפול לדיור בנען של רבדי האוכלוסייה השונים, בדגש על השכבות החלשות, ולרבות דירות יורשים חברי נען או בנים עוזבים הזכאים לירושה מתוקף החלטות נען.
7. אחראי לניהול איכלוס הדירות ומציאת פתרונות לדיור באופן שוטף,
8. אחראי להביא לידיעת הציבור החלטות ותהליכים הקשורים עם פעילות המינהלת, ככל שהדבר ייראה מתאים ועולה בקנה אחד עם השקיפות של פעולות המינהלת.
9. אחראי להביא בפני האסיפה – בתוך ארבעה חודשים מיום הבחירה – את עקרונות תוכנית העבודה של המינהלת, אופן פעילותה, בעלי התפקידים וגדרי סמכויותיהם, דרכי ההתקשרות עמה, נוהל ערעורים וכו'.

כישורים נדרשים: 

1. השכלה בתחומי הניהול או בתחום רלבנטי אחר
2. ידע וניסיון בעבודה מול רמ"י, רשויות התכנון המקומיות, וועדות התכנון, יועצים חיצוניים – יתרון
3. גישה שירותית ויחס אדיב לחברים
4. ראיה רחבה של התמונה הכוללת ביחס למגוון התפקידים של המינהלת
5. יכולת ניהול מוכחת
6. יכולת הובלה של תהליכים ומעקב אחריהם
7. יכולת גבוהה של עבודה בצוות
8. יצירתיות
9. כישורי ארגון וסדר
10.רהיטות ויכולת ניסוח
היקף המשרה: 100%
תקופת כהונה: 4 שנים כפיפות: מזכ"ל נען
הגשת מועמדות: יש להגיש קו"ח בכתב באמצעות דוא"ל : mifhraz@naan.org.il או לתיבת המכרזים במשרד מש"א, עד ליום 8.4.2016
לפרטים נוספים: ניתן לפנות למרכז המכרז, חיים ירקוני – 052-6121511 לאהר'לה, מזכ"ל – 052-5514445 או ליפעת, מנהלת מש"א – 054-4997938 20.3.16 :פורסם בהצלחה צוות מינוי ומכרזים