businessBlog

פרוטוקול הנהלה כלכלית מיום 1.2.16

  נוכחים: עירית שיפריס – יו"ר, אהר'לה פוקס, ענב סוקלסקי, רותי גלילי, אליהו רם, איתי אנוך, אלון טיש, צידקי גמליאלי, יונתן גרין, ענבר לוי חסרים:  רפי זהבי, דומיניק שניידר בסדר היום: מפעל – שיפורים במושכר עיסקת יכין חק"ל תכנית הקהילה 2016 "הדיר" מפעל – שיפורים במושכר (בהשתתפות: רן די-נור, חיים דמיר) מטרת ההשקעה: סיום התאמת מח' הזרקת פלסטיק להגדלת הייצור. …
businessBlog

משולחן מנהלת העסקים – פרוטוקול הנהלה כלכלית 25.1.16

ישיבת הנהלה כלכלית מיום 25.1.16 סיכום דיון נוכחים: עירית שיפריס – יו"ר, אהר'לה פוקס, דומיניק שניידר, רותי גלילי, ענב סוקלסקי, צידקי גמליאלי, חסרים: רפי זהבי, יונתן גרין, שי אגמון הוצגו טבלאות אקסל של רווח והפסד 2015, תכנית 2016, מקורות ושימושים משק, השקעות יצרניות 1. הצגת תכנית המשק 2016 – ענפים יצרניים 2016, נכסים פיננסיים, הנהלה וכלליות. עירית הציגה את הרקע של …