20141016-DSCF1138

מכתב אהרל'ה לחברים – אוקטובר 2015

  קיבוץ נען מר חשון תשע"ה, אוקטובר 2015 ג ְּעּגּו ַע / איריס אליה כהן ְּ ת ֵאנָה ַא ַחת / ֶׁשנִ ְׁש ְכ ָחה ַעל ָה ֵעץ/ ְבסֹוף ַה ַקיִץ/ ַמזְ ִכיָרה ִ לי/שיָכֹל ָהיָה ִל ְהיֹות פה/ ַגן ֵעֶדן שלום לחברות ולחברים, על סדר היום עברו החגים – חגי תשרי וחג נען ומהתרוממות הרוח שמביאים איתם החגים נפלה …
20141016-DSCF1112

מכתב אהרל'ה לחברים – אוגוסט 2015

קיבוץ נען אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ברגעי הדממה הגדולה, כשאנו מתבוננים בדברים, שאין הפה יכול לאמרם – אותה שעה בואו ונעמיק את הראיה הנתונה לנו. נסתכל בנו פנימה. נעלה חיינו כדרך שמעלים ד לי מן הבאר. (מרטין בובר) שלום לחברות ולחברים, על סדר היום חום יולי אוגוסט נתן את אותותיו בציבוריות הישראלית. בשנה שעברה התמודדנו עם טילים מן החוץ …
spring3

מכתב אהרל'ה לחברים – יוני 2015

קיבוץ נען תמוז תשע"ה, יוני 2015 'עורך עיתון הוא אדם שתפקידו להפריד בין הזבל לדברים החשובים, ולפרסם את הזבל' אלברט הובארד שלום לחברות ולחברים, על סדר היום איך מתמודדים עם שנאת חינם ולשון רעה שמתפרצת לה בקהילה שלך?! האם משתפים פעולה עם עיתונות צהובה ירודה שאוספת כביסה מלוכלכת בקיבוצים ברחבי הארץ ותולה אותה לעיני כל?! איך מחבקים חבר מנהל ענף …
20141016-DSCF1138

מכתב אהרל'ה לחברים – מאי 2015

קיבוץ נען סיון תשע"ה, מאי 2015 ... אַחַר כָּךְ הִפְנָּה את פָּנָּיו אֵלָּי - בַפַעַם הָּאֲחְרונָּה כמו בַיום שבו מת בִזְרועותַיי, וְאָמַר: אנִי רוצֶה להוסִיף שְנַיִם לַעֲשֶרֶת הַדִבְרות: הדִבֵ ר הָּאַחַד עָּשָּר, "לא תִשְתָּנֶה" - וְהַדִבֵר הַשְנֵים עָּשָּר, "הִשְתָּנַה, - תִשְתַנֵה" (יהודה עמיחי) שלום לחברות ולחברים, על סדר היום תחום העסקים והמשק עובר ידיים ובימים אלו יזהר ועירית חופפים. משימה …
עצמאות1

מכתב אהרל'ה לחברים -אפריל 2015

קיבוץ נען ניסן תשע"ה, אפריל 2015 פרופסור אסא כשר טבע את האימרה: "בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא מאושוויץ שלום לחברות ולחברים, על סדר היום השבוע שוב חזרנו למשרדי רשות מקרקעי ישראל עם התכניות של שכונת הכדורגל. האווירה ושיתוף הפעולה מרגיש לנו יוצא דופן ובשבועות הקרובים נקבל את האישור מהרשות לכל יחידות הדיור (76). לאחר אישור …