מכתב אהרל'ה לחברים – ספטמבר 2016

דרשתי קִרבתך בכל ליבי קראתיך ובצאתי לקראתך לקראתי מצאתיך               רבי יהודה הלוי אלול תשע"ו, ספטמבר 2016 שלום לחברות ולחברים, על סדר היום רגע לפני החגים, חגי תשרי וחג נען, מנצלים את ימי העבודה האחרונים לנקות את השולחן ולדחוף קדימה את מה שניתן לעשות; 6 דירות מעבר בשכונת גני הלל נוספות למצבת הדירות ומוצעות כעת לדיירים, 6 חדרים לצעירים במבנה …

דף אהרל'ה לחברים – אוגוסט 2016

אב תשע"ו, אוגוסט 2016 'אני רוצה לחיות כמו איש עני עם הרבה כסף' פבלו פיקאסו על סדר היום הקיץ לקראת סיום, חופשות אחרונות, שנת הלימודים בפתח והצוותים לקראת התארגנויות והכנות נדרשות. ענני שינוי ואתגרים עצומים מרחפים מעל התנועה הקיבוצית והקיבוצים בדמותם של רשות המיסים, הביטוח הלאומי ובמילה אחת: רשויות המדינה. לתקופה קצרה חשבנו שההתמודדות המשמעותית היא רשות מקרקעי ישראל; שימושים חורגים …

מכתב אהרל'ה לחברים – יוני 2016

קיבוץ נען סיון תשע"ו, יוני 2016 'ראלו הקונים את עולמם בכובד ראש, רק מאבדים אותו'  ויליאם שייקספיר שלום לחברות ולחברים, על סדר היום האבנים הגדולות שמעסיקות את קיבוץ נען הן; סיום והשלמת עסקת יכין (רכישת הקרקע בשכונת המרפאה), עסקה להחלפת שטחים מול רמ"י (רשות מקרקעי ישראל), השלמת העקרונות ואישור גן אירועים חדש (גני כנען במקומו החדש), הסדרת השימושים החורגים וקבלת אישור …

מכתב אהרל'ה לחברים – מאי 2016

קיבוץ נען אייר תשע"ו, מאי 2016 'בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ בואו נשיר את השיר הצהוב של החול יחפנים מתהלכים לאורכה ולרוחבה של הארץ ועושים איתה אהבה, אנשים פורקי עול'  יהושע סובול שלום לחברות ולחברים, על סדר היום עבר הפסח ועוברים ימי הזיכרון ונכנסים לישורת של עבודה עד להכנת תכנית המשק לשנת 2017 המחכה כבר מעבר לפינה. לפנינו אישור …

מכתב אהרל'ה לחברים – מרץ 2016

קיבוץ נען אדר ב' תשע"ו, מרץ 2016 חָצה ֲעֵלי גִ'יפּ ֶאת ָהִעיר ַהְּכבוָּשה, נַַער ַעז ְּוָחמוּש... נֵַער-ְּכִפיר. וּ ָב ְּרחוֹב ַה ֻּמ ְּד ָ בר ִאיש זֵָקן ְּוִאָשה נְִּלֲחצוּ ִמָפּנָיו ֶאל ַהִקיר. ְּוַהנַַער ִחיֵך ְּבִשנַיִם-ָחָלב: "ֲאנֶַסה ַהִמְּקָלע"... ְּונִָסה. ַרק ֵה ִליט ַהזָ ֵקן ֶאת ָפּנָיו ְּביָ ָדיו... ְּוָדמוֹ ֶאת ַהכֶֹּתל ִכָסה. נתן אלתרמן, על זאת עיתון דבר, "הטור השביעי"  1948 בנובמבר …