wanted

מכרז לבחירת יו"ר + 5 חברים לוועדת מינוי ומכרזים

הגדרת התפקיד: איתור, המלצה ו/או מינוי בעלי תפקידים ומנהלי ענפים בנען, עפ"י תהליך המכרז ובהתאם להחלטות נען (פרק 7 בחוברת "אורחות חיים") דרישות התפקיד: השתתפות פעילה בתהליך איתור מועמדים מתאימים לתפקידים, לפי תוכנית המכרזים השנתית: פגישות עם מועמדים, ראיונות, איסוף מידע לרבות באמצעות גופים חיצוניים, גיבוש דעה והחלטה  לגבי מידת התאמתם של המועמדים  לתפקידים המוצעים, ומתן תשובות סופיות למועמדים. כישורים …
wanted

מכרז נציגי ציבור למינהלת השיוך

מכרז ל 6 נציגי ציבור ויו"ר - נציג ציבור, למינהלת שיוך הדירות: 12.2015 כללי: מנהלת שיוך הדירות הנה הנהלה תפעולית שמינויה ותפקידיה הוגדרו במסמך העקרונות 2009. מנהלת השיוך כפופה להנהלות ולאסיפה ומשמשת כגורם ממליץ ביחס להחלטות ונוהלים, אותם יש לקבל לצורכי שיוך הדירות. כן משמשת היא כגורם מבצע של אותם החלטות ונהלים, במטרה להשלים את שיוך הדירות. תפקידיה של המנהלת …
wanted

מכרז – ניהול תשתיות, בינוי ואחזקה

מהות התפקיד: ניהול תחום הבינוי והתשתיות בנען וכלל ענפי החצר. פירוט: בניין, נגריה, חשמליה, אינסטלציה, נוי,תברואה, תקשורת, גז, תשתיות. כפיפות: מנהלת העסקים היקף התפקיד: 100% משימות מרכזיות, תחומי אחריות וסמכויות: 1 . הקמת מערך ניהולי וארגוני מעודכן של ענפי החצר בנען. 2 . ייזום, ניהול ופיקוח על ביצוע פרויקטי בינוי ועבודות אחזקה במוסדות נען ובדירות חברים והכשרת דירות מעבר. 3 …