wanted

מכרז לתפקיד יו"ר מינהלת דיור

עדכון 27/5/2016 מכרז מינהלת דיור - צוות המכרז בראשותו של חיים ירקוני, פועל ללא לאות ובאינטנסיביות לאיתור מועמדים מקרב החברים העונים לכישורים הנדרשים מיו"ר מינהלת הדיור, בהתאם לתקנון פרק 7 המחייב מיצוי ההליך בקרב חברי נען. הצוות קיים מספר ישיבות ואותרו שמות חברים שלא הגישו מועמדותם למכרז, שאליהם פנו חברי הצוות. כל אחד מהחברים אליהם פנה הצוות ביקש זמן לבחון …
wanted

מכרז לבחירת 4 חברים למינהלת הדיור

מכרז לבחירת 4 נציגי ציבור למינהלת דיור (בהתאם להחלטת קלפי מיום 2015.12.7) מינהלת דיור, עליה החליט הציבור בקלפי, תהווה גוף מקצועי שיאגד בתוכו את כל נושאי הדיור בנען, תעסוק ביצירת תכנית כוללת ומקיפה לטווח ארוך, תטפל בהאחדת התקנונים והתאמתם לכלל תקנון אחד, תהווה כתובת לחברים בסוגיות הדיור השונות ובמציאת פתרונות לדיור חברים ואיכלוס הדירות בשקיפות מלאה. מינהלת הדיור תנוהל ע"י יו"ר שייבחר במכרז נפרד. …
wanted

מכרז לבחירת יו"ר + 5 חברים לוועדת מינוי ומכרזים

הגדרת התפקיד: איתור, המלצה ו/או מינוי בעלי תפקידים ומנהלי ענפים בנען, עפ"י תהליך המכרז ובהתאם להחלטות נען (פרק 7 בחוברת "אורחות חיים") דרישות התפקיד: השתתפות פעילה בתהליך איתור מועמדים מתאימים לתפקידים, לפי תוכנית המכרזים השנתית: פגישות עם מועמדים, ראיונות, איסוף מידע לרבות באמצעות גופים חיצוניים, גיבוש דעה והחלטה  לגבי מידת התאמתם של המועמדים  לתפקידים המוצעים, ומתן תשובות סופיות למועמדים. כישורים …
wanted

מכרז נציגי ציבור למינהלת השיוך

מכרז ל 6 נציגי ציבור ויו"ר - נציג ציבור, למינהלת שיוך הדירות: 12.2015 כללי: מנהלת שיוך הדירות הנה הנהלה תפעולית שמינויה ותפקידיה הוגדרו במסמך העקרונות 2009. מנהלת השיוך כפופה להנהלות ולאסיפה ומשמשת כגורם ממליץ ביחס להחלטות ונוהלים, אותם יש לקבל לצורכי שיוך הדירות. כן משמשת היא כגורם מבצע של אותם החלטות ונהלים, במטרה להשלים את שיוך הדירות. תפקידיה של המנהלת …
wanted

מכרז – ניהול תשתיות, בינוי ואחזקה

מהות התפקיד: ניהול תחום הבינוי והתשתיות בנען וכלל ענפי החצר. פירוט: בניין, נגריה, חשמליה, אינסטלציה, נוי,תברואה, תקשורת, גז, תשתיות. כפיפות: מנהלת העסקים היקף התפקיד: 100% משימות מרכזיות, תחומי אחריות וסמכויות: 1 . הקמת מערך ניהולי וארגוני מעודכן של ענפי החצר בנען. 2 . ייזום, ניהול ופיקוח על ביצוע פרויקטי בינוי ועבודות אחזקה במוסדות נען ובדירות חברים והכשרת דירות מעבר. 3 …