צוות מינוי ומכרזים

מכרז נציגי ציבור למינהלת השיוך

מכרז ל 6 נציגי ציבור ויו"ר – נציג ציבור, למינהלת שיוך הדירות:

12.2015

כללי:
מנהלת שיוך הדירות הנה הנהלה תפעולית שמינויה ותפקידיה הוגדרו במסמך העקרונות 2009.
מנהלת השיוך כפופה להנהלות ולאסיפה ומשמשת כגורם ממליץ ביחס להחלטות ונוהלים, אותם יש לקבל לצורכי שיוך הדירות. כן משמשת היא כגורם מבצע של אותם החלטות ונהלים, במטרה להשלים את שיוך הדירות.

תפקידיה של המנהלת לגבש, להמליץ ולעסוק בנושאים הבאים:
הצעות החלטה נוספות שיש להביא בפני האסיפה, הסדרים מפורטים לעקרונות, וכללים אופרטיביים הנחוצים לצרכי יישום העקרונות לשיוך הדירות, לרבות בנושאי התכנון, לצורך שיוך הדירות.

הרכב המינהלת:
המנהלת תמנה 9 חברים, חברים מתוקף תפקיד, ונציגי ציבור.
חברים מתוקף תפקיד כיום: מזכ"ל, מנהלת קהילה.

תפקידי היו"ר:
א. כינוס, ניהול דיוני הוועדה וקביעת סדר יומה.
ב. קידום הצעות החלטה להנהלות ולאסיפה.
ג. אחריות לתיעוד ותיוק, כתיבת פרוטוקולים ואישורם.
ד. אחריות לפרסום ודיווח להנהלות ולציבור: נושאי הדיון והוצאות כספיות.
ה. גורם מקשר בין המנהלת ופעילותה לבין יתר גופי הניהול והוועדות הרלוונטיות לנושא.
ו. כתובת לפניות מן הציבור.
ז. אחראי לתפעול ההחלטות באמצעות מזכיר/ת השיוך וגורמי ביצוע נוספים.

כישורים נדרשים:
כושר ארגון, משימתיות, ראיה כוללת, סדר ושיטתיות, התמדה.

נציגי הציבור:
דרישות:
מחויבות לתפקיד לכל אורך הכהונה
התמדה והגעה לכל הישיבות
ראיה רחבה וכוללת של תהליכים
יכולת למידה טובה

חברים המעוניינים להשתתף במכרז יגישו מועמדותם עד ליום 14.1.2016 לתיבת הדואר במש"א
או למייל של צוות מינוי ומכרזים michraz@naan.org.il. מרכזת המכרז: שושי סהר